Category Archives: Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động không những giải quyết việc làm. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước mà còn. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hoá khoa học kỹ thuật….giữa Việt Nam và các nước trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng. Hai bên cùng có lợi. Do đó, đẩy mạnh xuất khẩu lao động là một khâu quan trọng. Trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Gọi ngay